Referenties

De afgelopen jaren waren wij procespartners in tal van initiatieven, voor langere tijd en soms ook voor kleinere opdrachten.

Wooninitiatieven

 • Kompost Zutphen, Zutphen (2014, e.v): procesbegeleiding selectiefase en introductie en begeleiding gedragen besluitvorming www.komposthelbergen.nl
 • Woon/werkproject voor ouderen De Derde Fase, 2005-heden; procesbegeleiding www.dederdefase.org
 • Ubuntuplein en haar deelprojecten, 2008-heden; procesbegeleiding www.ubuntuplein.nl
 • Woonproject de Noabers (ook op het Ubuntuplein), Zutphen, 20011-heden; procesbegeleiding
 • Meergeneratiewonen Nijmegen, 2009 – heden;procesbegeleiding, gemeenschapsvorming en opleiding www.meergeneratiewonen.nu
 • Woonderij Eos, Zupthen, 2000-2005; procesbegeleiding, toezicht
 • Zorghuis Helios, Zupthen, 2000-2005; procesbegeleiding, toezicht
 • Zorginitiatief Aurora Borealis, 2005-2009; procesbegeleiding, directievoering en toezicht
 • Woonproject Surplus, Utrecht, 2008-2009;  bijeenkomsten voor gemeenschapsvorming

Culturele initiatieven

 • Estafette Academie, 2008-heden; ontwikkeling Academie, nieuwe didactiek, cursusprogramma, opleiding docenten;
 • Aardewerkplaats Amiel, Voorstonden 2011-heden; gemeenschapsvorming; bestuur
 • Instituut voor Biografiek, Zeist; 2011-heden; docent biografiekunde (toekomst)
 • Provincie Gelderland, Arnhem, 2011: begeleiding bijeenkomst samenwerkingsvraagstukken tussen twee afdelingen
 • Movisie, 2009, bijdrage Masterclass over vernieuwend wonen voor ouderen (Zilveren Kracht)
 • Coöperatie de Initiatiefschool, 2014 – heden

Woonderij Eos

eos2

Eos grondsteenlegging

Woonderij Eos te Zutphen is een vernieuwend wonen project dat in 2005 is gerealiseerd. Het betreft 29 grondgebonden woningen en een appartementengebouw met zorgafdeling (Helios, zie volgende referentie). Het complex heeft 15 appartementen, waarvan 8 voor begeleid zelfstandig wonen (voor licht verstandelijk gehandicapten) en 7 ‘vrije appartementen’. Verder biedt het een plek voor 6 meervoudig complex gehandicapten. Zonnehuizen heeft de leiding over het zorg deel. De projectbegeleiding bestond er vooral uit om enerzijds de behoeften van de bewoners zichtbaar te maken en te vertalen in bouwtermen en anderzijds het proces aan te gaan met externe partijen om het project gerealiseerd te krijgen. Bottlenecks waren de bereidwilligheid van de projectontwikkelaar die claims had voor de grond en de gemeente, die de bereidheid moest tonen om een locatie beschikbaar te stellen. Bouwen met Mensen heeft in de persoon van Eric ten Hagen, tevens lid van Eos, deelgenomen aan het projectteam en realisatieteam en is vanaf de eerste beeldvorming t/m de nazorg betrokken geweest bij het project en was daarin mede verantwoordelijk voor de projectdefinitie, projectontwikkeling en realisatie (toezicht op uitvoering).

Aurora Borealis

aurora
Aurora Borealis te Wedde is een woon- werk- en zorggemeenschap voor licht (verstandelijk) gehandicapten. Bouwen met Mensen heeft het ondernemersplan helpen opzetten, alsmede de investeringsbegroting, exploitatiebegroting en budgettering. Verder heeft Bouwen met Mensen ondersteund bij subsidiëring en financiering. Het project bevindt zich in opbouwfase (fase 2/3) waarbij Bouwen met Mensen de hele projectmanagement voor zijn rekening neemt.

Zorghuis Helios

helios

Helios in aanbouw

helios1

Helios opening op Eos middenterrein

Een aantal leden van Eos kwamen met het voorstel om de gehandicapte medemens op te nemen in het project te Zutphen. Dit werd warm omarmd door de vereniging (Woonderij Eos) en is uitgewerkt zoals bij de referentie van Woonderij Eos omschreven is. Het bijzondere is dus dat hier (de vertegenwoordigers van) de locatie voor de gehandicapte medemens niet tegen de zin van de bewoners, maar met het verzoek van de bewoners is ontstaan. De rol die Bouwen met Mensen in de persoon van Eric ten Hagen, hierin gespeeld heeft is betrokkenheid en warme belangstelling van de woningcorporatie wekken. Het heeft er toe geleid dat er een bijzonder ecologisch, voor de bewoners gezond gebouw is neergezet, dat zonder de innige verbinding van de verantwoordelijke mensen van de woningcorporatie er niet was gekomen of alleen in een sterk uitgeklede vorm.

Zonnehuizen (2stromen)

Bouwen met Mensen onderzoekt mogelijkheden voor Zonnehuizen om een dagbestedingruimte te realiseren nabij en voor zorghuis Helios te Zutphen (voor hun meervoudig complex gehandicapten). Verder begeleid Bouwen met Mensen de verbouwing van het gebouw van de 2stromen, Coehoornsingel 6 te Zutphen. Bouwen met Mensen is tevens beoogd bouwbegeleider voor Zonnehuizen in Oost Nederland.

Urtica de Vijfsprong

vijfsprong

Urtica de Vijfsprong is een woon- werk- en zorggemeenschap voor licht (verstandelijk) gehandicapten. Bouwen met Mensen heeft de directie gevoerd en toezicht gehouden bij de nieuwbouw van de serrestal en de nieuwbouw van het woon- werkhuis Atrium en de renovatie van De Roos en de verbouw en renovatie van de Pentaan. Dit project wordt mei 2009 afgerond.

Luscinia

Luscinia is een woon- werk- en zorggemeenschap in oprichting. Bouwen met Mensen adviseert en ondersteunt in de ondernemersplannen, organisatievorm, bouwplannen en adviseert bij financiering en subsidiëring. Verder ondersteunt Bouwen met Mensen bij selectie van een geschikte locatie en adviseert over technische en financiële mogelijkheden en beperkingen. Verder is het de bedoeling dat Bouwen met Mensen het bouwproces zal gaan begeleiden. Project is in opstart fase.

De Derde Fase

derde1
Derde Fase bouwwerk bijeenkomst

Woon- zorg en werk gemeenschap: heel anders dan bij ander projecten in combinatie met zorg, ligt hier het accent op het wonen (en werken) van ‘ouderen’ die hun derde levensfase betekenis willen geven. Zij willen hun kwaliteiten inzetten voor de maatschappij. Een belangrijk onderdeel hiervan is het realiseren van 150 wooneenheden op de Mars in Zutphen, alwaar in 2011/2012 nieuwbouw gepleegd gaat worden. Daarnaast 24 appartementen met verblijf zorg. Bouwen met Mensen, in de persoon van Ingrid Busink en Eric ten Hagen verzorgen hierbij de procesbegeleiding en de projectmanagement. Het project zit in de uitwerking van de startfase en er is zicht op een locatie. De Derde Fase werkt hierin samen met ander initiatiefnemers op basis van wat ‘wil gaan leven in Zutphen’. Dit is ondergebracht in het initiatief: het Ubuntuplein. Meer hierover in de referentie Het Ubuntuplein

ubuntuplein-algemene-info

Het Ubuntuplein
ubuntu
Het Ubuntuplein is een samenwerkingsinitiatief van ondernemers en toekomstige bewoners met een gezamenlijke behoefte aan ruimte om te wonen en/of te werken. Dit initiatief is ontstaan dankzij een vraag van Peter van der Gugten, directeur van de projectontwikkelaar Proper Stok, die (mede) de Mars ontwikkelt. Hij heeft vertegenwoordigers van De Derde Fase (zie de volgende bladzijde) en hun procesbegeleider Eric ten Hagen van Bouwen met Mensen gevraagd om te onderzoeken welke andere organisaties of initiatieven zich samen met De Derde Fase op de Mars zouden willen vestigen. Zijn streven daarbij was om te komen tot cultuurvernieuwing op basis van wat leeft in Zutphen. Vanuit Bouwen met Mensen zijn mensen van meerdere organisaties uitgenodigd voor verschillende bijeenkomsten. Daarbij zijn ze op een vernieuwende manier (de Ubuntumethode) met elkaar in gesprek gegaan over dit initiatief dat gaandeweg de naam Ubuntuplein heeft gekregen. Het begrip Ubuntu is een Afrikaans begrip en betekent ‘ik ben, omdat wij zijn’ en tegelijkertijd: ‘wij zijn, omdat ik ben’. De deelnemers van het Ubuntuplein beogen in een nieuwe vorm van gemeenschap gezamenlijk tot een voor die partijen optimale uitvoering van de bouwwerken te komen. Door in deze fase van het proces (vanaf het begin) betrokken te zijn, kan al in het stedenbouwkundig concept rekening worden gehouden met de behoeften die er leven bij de initiatiefnemers. Daarnaast hebben de initiatiefnemers hierdoor de ruimte om samen vorm te geven aan onderdelen van het plein en de gebouwen daar omheen, waar gezamenlijke behoefte aan bestaat. Hierdoor komt een proces van gemeenschapsvorming op gang; een belangrijke sociale meerwaarde voor elk van de betrokken deelnemers en hun omgeving. Daarnaast kan hierdoor een belangrijke culturele meerwaarde en materiële meerwaarde worden gerealiseerd.

Ubuntuplein-publicatie-destentor-2009-06-13

ubuntuplein-algemene-info

ubuntuplein-verslag-15-16-oktober-websiteversie