Gedragen besluitvorming

In het samenwerken tussen mensen doen zich problemen voor die vaak te maken hebben met een onduidelijke of niet-gedragen manier van besluitvorming. De problemen verschijnen meestal als conflict, traagheid, teleurstellingen in de mate van betrokkenheid van mensen of gebrek aan openheid voor een gesprek. De meeste mensen zijn wel geneigd om het belang, de mening en de visie van de ander mee te wegen in besluitvormingsprocessen. Toch lukt het vaak niet om het hele proces zo vorm te geven, dat die persoonlijke belangen, meningen en visies ook echt recht worden gedaan, en waar nodig kunnen worden overstegen. De techniek van de gedragen besluitvorming biedt een oplossing om tot daad-werkelijk gedragen besluiten in een gemeenschap of organisatie te komen. Het besluitvormingsproces loopt dan efficiënter en de werkzaamheid van de genomen besluiten wordt erdoor versterkt. Individuele capaciteiten van betrokken mensen worden zichtbaar en benut, een gemeenschappelijk leerproces wordt mogelijk en de gemeenschappelijke ‘spirit’ gaat spreken.

Scholingstraject: Gedragen besluitvorming Hierin leer je besluitvormingsprocessen binnen je project of organisatie zo vorm te geven, dat er steeds draagvlak binnen de gemeenschap gecreëerd wordt, en daarmee de participatie van van de leden, en dus de gemeenschap of organisatie als geheel, wordt versterkt. Het volgende traject start op 19 maart 2019. De bijeenkomsten zijn op dinsdagen van 10.00 – 17.00 uur, 19 maart, 2 en 16 april en 7 mei. Bij woongemeenschap Eikpunt in Nijmegen/Lent.

brochure gedragen besluitvorming voorjaar 2019

Filmpje Gedragen Besluitvorming bij woongemeenschap Eikpunt

Deelnemers aan het scholingstraject Gedragen besluitvorming aan het woord:

  • ‘Veel praktische handvatten’ (Ondernemer-boerin)
  • ‘Het is van veel belang voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling in deze leeftijdsfase en de omgang met mijn naasten’ (Gepensioneerde vrouw, lid van woongemeenschap)
  • ‘Gedragen besluitvorming is een belangrijk instrument om de onderlinge verbanden gezond te houden en de eigen kracht van ieder te respecteren en te versterken’ (Ondernemer/procesbegeleider)
  • ‘Ik heb voldoende beeld, techniek en achtergrond meegekregen om zelf aan de slag te kunnen’ (initiatiefnemer particuliere school)
  • Het gaat om een andere vorm van denken, vanuit het middengebied, wat vaak wordt overgeslagen. Besluitvorming gaat normaal altijd meer van buiten 
  • Het is van betekenis om de groep bij elkaar te kunnen houden; Het biedt een verankering in het geheel, om ergens te komen, zodat er meer daadkracht van kan komen
  •  Je oordeelt minder snel, je gaat creatiever denken, je luistert veel meer. Ik ben wakkerder geworden voor mijn eigen neigingen.