Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOUWEN MET MENSEN

 

Artikel 1: Algemeen

1.1: De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met Bouwen met Mensen, nader aan te duiden als BMM, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen.

1.2: Indien en voor zover een aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en opdrachten

2.1: Alle door of namens BMM gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door BMM, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2: Opdrachten, die aan BMM worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden BMM pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.

2.3: Ingeval overeenkomsten met BMM een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het overeengekomen tijdsbestek.

2.4: Indien en nadat een opdracht van BMM is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met BMM is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van BMM en op de door BMM te stellen voorwaarden.

In geval van annulering zal de koper/opdrachtgever aan BMM zijn geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

2.5: Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van BMM geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen tot stand gekomen is.

2.6: Alle prijzen genoemd door BMM zijn exclusief B.T.W..

 

Artikel 3: Levering, risico en aansprakelijkheid

3.1: Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, zijn deze zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van BMM te Zutphen hebben verlaten. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.

3.2: Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren; oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van BMM, tenzij door haar schuld veroorzaakt; de zaken reizen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

3.3: De opdracht wordt door BMM uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij BMM door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming; BMM geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van BMM  zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming; opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient BMM derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.4: Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de opdrachtgever/koper schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren en een eventuele gebruiksaanwijzing, heeft ontvangen; eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan BMM; nadien kunnen nog slechts binnen 8 dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij BMM, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door BMM niet in behandeling te worden genomen.

3.5: Het indienen van bezwaren bij BMM geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.

3.6: Opdrachtgever wordt geacht met BMM te zijn overeengekomen als is omschreven in de opdrachtbevestiging. Als BMM op de achtste dag na verzending van de opdrachtbevestiging niet van opdrachtgever het schriftelijk bericht heeft ontvangen, dat de inhoud van de bevestiging afwijkt van hetgeen zou zijn overeengekomen.

 

Artikel 4: Gegevens opdrachtgever

4.1: Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die BMM naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van BMM te stellen.

4.2: BMM heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

 

Artikel 5: Uitvoering opdracht

5.1: BMM bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

5.2: BMM heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten, zonder overleg met opdrachtgever.

5.3: Wanneer tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet uitdrukkelijk vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van BMM het vermoeden ontleend, dat deze werkzaamheden in aparte opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

 

Artikel 6: Afgifte, overdracht en acceptatie

6.1: De opdracht wordt geacht te zijn voltooid zodra opdrachtgever de stukken in zijn feitelijk bezit heeft gekregen, al dan niet door ons kantoor aangevoerd, c.q. zodra mondelinge adviezen zijn verstrekt of controle- en andere werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet ad interim, zijn uitgevoerd, c.q. diensten zijn verricht.

6.2: BMM heeft aan haar plicht voldaan door de stukken éénmaal aan te bieden op het afgesproken tijdstip aan opdrachtgever. Het aanbod van afgifte wordt met afgifte gelijk gesteld. Bij weigering van het in ontvangst nemen van de stukken door opdrachtgever zal BMM deze tot dertig dagen na aanbieding (doen) opslaan, in welk geval de kosten van (retour)vracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van opdrachtgever komen. BMM zal opdrachtgever alsdan schriftelijk berichten, dat deze de stukken kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van voormelde termijn van dertig dagen is BMM gerechtigd over de stukken te beschikken.

6.3: De opdrachtgever wordt geacht de goederen zonder bezwaren te hebben geaccepteerd wanneer niet uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk wordt gereclameerd. Indien BMM na verloop van deze termijn aan een reclame aandacht schenkt, geschiedt zulks onverplicht en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten verbinden. Wanneer opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst bezwaren uit, dient BMM de gelegenheid te krijgen binnen een redelijke termijn een hercontrole uit te voeren.

Indien een afgifte/overdracht in gedeelten plaatsvindt, zal elke afgifte/overdracht als een afzonderlijke overeenkomst worden beschouwd met alle daaruit voortvloeiende en daaraan verbonden gevolgen, welke geheel voor rekening van opdrachtgever zijn.

 

Artikel 7: Annulering

Indien opdrachtgever de aan BMM verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever verplicht om aan BMM alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte (on)kosten te vergoeden, zulks onverminderd het recht van BMM op schadevergoeding wegens winstverderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden en kosten.

 

Artikel 8: Ontbinding

Buitengerechtelijke ontbinding door de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1: BMM aanvaardt aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, indien en voor zover de aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 5.000. Aansprakelijkheid voor schade bij derden veroorzaakt door ondergeschikten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2: De opdrachtgever vrijwaart BMM voor alle afspraken van derden die direct of indirect het gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming.

 

Artikel 10: Omvang

De opdracht en de overeengekomen diensten omvatten al hetgeen, wat nadrukkelijk in de offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst is vermeld en bovendien al hetgeen in een stilzwijgende zogenaamd doorlopende opdracht c.q. incidentele opdracht in de bouw-, advies- en begeleidingswereld gebruikelijk is c.q. niet ongebruikelijk is te doen.

 

Artikel 11: Recht van terughouding

Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht BMM  onherroepelijk tot het terughouden van de overgegeven stukken en administratie totdat opdrachtgever de prijs voor de verrichte diensten volledig heeft betaald.

 

Artikel 12: Betaling en incasso

12.1: BMM is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, interim-betalingen of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan en bij weigering van opdrachtgever haar verplichtingen op te schorten.

12.2: Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim en wettelijke rente vermeerdert met 2% verschuldigd.

12.3: Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

12.4: Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

12.5: Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.6: Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste € 2.900                                                      15%;

– over het meerdere tot €  6.000                                           10%;

– over het meerdere tot €  15.000                                         8%;

– over het meerdere tot € 59.000                                          5%;

– over het meerdere                                                            3%.

12.7: Indien BMM aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. Ook de kosten van een premature faillissementsaanvraag vallen onder de incassokosten.

12.8: De opdrachtgever is jegens BMM de door BMM gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien BMM en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

12.9: a.    De vordering van BMM op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

–     indien na het sluiten van de overeenkomst aan BMM omstandigheden ter kennis komen, die BMM goede grond geven te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

–     indien BMM de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is BMM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van BMM schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan BMM zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BMM bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13: Verjaring

Vorderingen op BMM verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

 

Artikel 14: Beslag

De opdrachtgever zal geen verhaal nemen op de vorderingen die BMM op bank- en/of giro-instellingen zullen hebben of op de bankrekening van BMM in verband met de daardoor te verwachten acute bedrijfsproblemen.

 

Artikel 15: Geheimhouding en exclusiviteit

15.1: BMM zal tegenover derden die niet bij de opdracht betrokken zijn geheimhouding betrachten, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

15.2: BMM mag de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aanwenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, zolang de oorspronkelijke opdrachtgever niet te herleiden is.

 

Artikel 16: Intellectuele eigendom

16.1: BMM behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

16.2: Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

16.3: Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van BMM.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

Tussen BMM en opdrachtgever zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn en eventuele geschillen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank horen.

Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank, doch steeds kosteloos te verkrijgen bij Bouwen met Mensen.

 

 

Algemene Leveringsvoorwaarden van de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief

 1. Toepasselijkheid

Op alle offertes, opleidingen en cursussen van de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief zijn deze voorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend en binnen twee maanden geldig.

 • Tarieven

3.1             Bij cursussen en opleidingen die door de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

•   Bij het tarief zijn inbegrepen het cursusmateriaal.

3.2             Bij incompany trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De offerte is inclusief cursusmateriaal, reis- en verblijfkosten van de cursusleiding en gastdocenten.
  • De opdrachtgever zorgt op haar kosten voor een passende, rustige locatie volgens specificatie van School voor Gemeenschapsvorming en initiatief.
  • De kosten voor koffie, thee, lunch en eventuele andere verblijfkosten van de deelnemers zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachten

Opdrachten zijn bindend indien zij door zowel de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd als ook de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief.  Wel is er na de schriftelijke opdracht een bedenktijd van 14 dagen. In deze bedenktijd kan zonder verdere verplichtingen van de opdracht worden afgezien.

 • Annulering of verplaatsing door een deelnemer of de opdrachtgever

5.1             Bij cursussen en opleidingen die door de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

 • Annulering van deelname aan een cursus of opleiding kan kosteloos gebeuren binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding. Het gehele bedrag wordt dan eventueel terug gestort.
 • Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van een cursus of opleiding is de deelnemer of opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden
 • Vervanging door een andere deelnemer is na overleg mogelijk.

5.2                 Bij in-company trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Annulering van de training kan tot 2 maanden voor aanvang van de training kosteloos geschieden.
  • Annulering korter dan 2 maand voor aanvang van de training is het volledige bedrag verschuldigd.Tot één maand voor aanvang van de training is de datum van de training éénmalig kosteloos te verplaatsen naar een in overleg te bepalen, nieuwe datum.
 •  
 • Annulering of verplaatsing door de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief

6.1              Bij cursussen en opleidingen die door Stichting Plegan Opleidingen worden gegeven geldt het volgende:

 • De School voor Gemeenschapsvorming en initiatief heeft het recht een cursus of opleiding te annuleren of te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat er te weinig deelnemers zijn, tot uiterlijk een

maand voor aanvang van de cursus of opleiding.

6.2          Bij incompany trainingen is het volgende van toepassing:

 • De School voor Gemeenschapsvorming en initiatief kan alleen in overleg met de opdrachtgever een training annuleren of verplaatsen. Als dit niet tot een passende oplossing leidt, heeft de opdrachtgever het recht de training kosteloos te annuleren.
  • De School voor Gemeenschapsvorming en initiatief heeft het recht andere, passende en gekwalificeerde trainers in te zetten.
 • Intellectuele eigendom

Alle door de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief Stichting Plegan Opleidingen verstrekte stukken, adviezen, boeken, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Het auteursrecht op de door de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief. Het auteursrecht van de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief is eveneens van toepassing op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen in brochures en cursusmateriaal.

8.  Betaling

8.1              Bij cursussen en opleidingen die door de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief worden gegeven geldt het volgende:

 • De School voor Gemeenschapsvorming en initiatief stuurt circa een maand voor aanvang van de cursus of opleiding een factuur. De factuur dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Het is mogelijk een regeling te treffen voor betaling in termijnen. Hiervoor wordt in overleg met de deelnemer een contract opgesteld met vervaldata voor betaling.
  • Indien de factuur korter dan een maand voor aanvang van de cursus of opleiding wordt verstuurd, dan geldt een betalingstermijn van één maand.
  • Vanaf de vervaldatum is de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Indien de cursus tussentijds wordt opgezegd is het hele cursusbedrag verschuldigd.

8.2    Bij incompany trainingen is het volgende van toepassing:

 • De School voor Gemeenschapsvorming en initiatief stuurt na afloop van de training een factuur.
  • De betalingstermijn is één maand na verzending van de factuur.
  • Vanaf de vervaldatum van de factuur is de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Aansprakelijkheid

De School voor Gemeenschapsvorming en initiatief Stichting Plegan Opleidingen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.

10. Vertrouwelijkheidsclausule

Vertrouwelijke informatie zowel beroepsmatig als privé die tijdens de cursussen naar voren komt, zal als zodanig behandeld worden. Dit zal niet elders besproken worden.

Vierakker, 17 juni 2021