Klachtenreglement

K L A C H T E N R E G L E M E N T

  

 

  1. Als u een klacht heeft over de diensten die Bouwen met mensen aanbiedt, dan kunt u deze mondeling of schriftelijk indienen. Deze zal vertrouwelijk worden behandeld. U ontvangt van ons in elk geval een schriftelijke bevestiging van uw klacht.
  2. Uw klacht zal eerst in behandeling worden genomen door drs. I.M.J. Busink; als de klacht haarzelf betreft zal de klacht worden behandeld door E.ten Hagen.
  3. U hebt de gelegenheid in beroep te gaan bij Obe Bootsma, van TraceDuO.  Zijn/haar oordeel is bindend voor Bouwen met mensen.
  4. Indien u dat wenst wordt u in de gelegenheid gesteld uw klacht mondeling toe te lichten.
  5. Bouwen met mensen zal uw klacht binnen vier weken na ontvangst afhandelen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek doen, zal u daarvan binnen twee weken in kennis worden gesteld met de reden van het uitstel.
  6. Bouwen met mensen zal u schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele genomen maatregelen.
  7. Bouwen met mensen zal u indien u dat wenst ook in de gelegenheid stellen de klacht op te nemen met degene waarover u een klacht heeft, al dan niet met externe begeleiding.
  8. Gedurende de behandeling van de klacht, zal deze worden geregistreerd, en alle documentatie betreffende de klacht en de afhandeling ervan worden bewaard.