Visie

Ondernemerschap en initiatief

Het ondernemerschap en initiatief van de individuele mens willen wij met het grootste respect tegemoet treden. Het initiatief komt immers meestal voort uit de unieke inzichten die iemand in de eigen levensloop heeft verworven én uit een wil, roeping of verlangen dat diep in hem of haar leeft.

Onze rol is procespartner te zijn: we zijn dienstbaar aan het ontwikkelingsproces dat nodig is voor de realisatie van het initiatief of de onderneming. In die rol kunnen we datgene wat gewild wordt het meeste recht doen.

Samenwerking en gemeenschapsvorming

In een moderne gemeenschap verbinden mensen zich met elkaar vanuit het streven om een gemeenschappelijke doelstelling of een gemeenschappelijk ideaal te realiseren. Deze doelstelling kan betrekking hebben op een concrete prestatie zoals het bouwen van een huis of het organiseren van een feest, op een manier van samenleven, of op andere idealen. De individuele leden van de gemeenschap zetten zich in voor de gemeenschap, ieder naar beste kunnen, weten en houding. Ze zijn bereid initiatieven te nemen en zich steeds verder te ontwikkelen. De gemeenschap op haar beurt is in het ideale geval zo ingericht dat aan deze ontwikkeling van haar leden ruimte wordt gegeven en zelfs wordt ondersteund. Zo kan tegelijkertijd  het individu de gemeenschap versterken en de gemeenschap het individu. In de praktijk lijkt dit op het eerste gezicht juist niet met elkaar samen te gaan. In de hele wereld kun je zien dat er een groot spanningsveld is tussen het willen bewaken van het eigene en het zoeken naar verbinding met anderen. De één trekt zich terug, bijvoorbeeld binnen de eigen taak in de organisatie, uit angst zichzelf te verliezen. De ander probeert juist zich steeds aan te passen aan de groep, en verliest daarbij de eigen verantwoordelijkheid uit het oog. Dit spanningsveld tussen individu en gemeenschap zal zich altijd weer opnieuw voordoen, juist omdat het individu en de gemeenschap zich ontwikkelen.  Dat betekent dat zij steeds opnieuw moeten onderzoeken hoe hun eigen streven, kunnen en weten zich tot elkaar verhouden en op welke manier zij zich al dan niet (weer) willen verbinden. Egoïsme kan dan steeds weer overwonnen worden, vanuit het besef dat alleen in verbinding met anderen de zo noodzaklijke vernieuwingen in de wereld te verwerkelijken zijn. Zo bezien vraagt moderne gemeenschapsvorming dus om een voortdurende activiteit, en is zij nooit af.

Zo kan het ook zijn in de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen in een project: dat een gezamenlijke doelstelling voorop komt te staan, die de eigen deelbelangen overstijgt. Daar wordt het geheel meer dan de som der delen!