Gedragen besluitvorming

In het samenwerken tussen mensen doen zich problemen voor die vaak te maken hebben met een onduidelijke of niet-gedragen manier van besluitvorming. De problemen verschijnen meestal als conflict, traagheid, teleurstellingen in de mate van betrokkenheid van mensen of gebrek aan openheid voor een gesprek. De meeste mensen zijn wel geneigd om het belang, de mening en de visie van de ander mee te wegen in besluitvormingsprocessen. Toch lukt het vaak niet om het hele proces zo vorm te geven, dat die persoonlijke belangen, meningen en visies ook echt recht worden gedaan, en waar nodig kunnen worden overstegen. De techniek van de gedragen besluitvorming biedt een oplossing om tot daad-werkelijk gedragen besluiten in een gemeenschap of organisatie te komen. Het besluitvormingsproces loopt dan efficiënter en de werkzaamheid van de genomen besluiten wordt erdoor versterkt. Individuele capaciteiten van betrokken mensen worden zichtbaar en benut, een gemeenschappelijk leerproces wordt mogelijk en de gemeenschappelijke ‘spirit’ gaat spreken.

Bouwen met Mensen begeleidt bij het toepassen en leren werken met gedragen besluitvorming. Met succes! Het draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven (zoals woonprojecten (Eikpunt Nijmegen, Ubuntuplein Zutphen, Bosveld (Oosterwold), Ondernemend Wonen Almere), scholen en de ontwikkeling van zelforganisatie (o.a. bij kinderopvang Het Kleine Huis in Amsterdam).

Walter Hamers, Directeur woningbouwcorporatie Talis over gedragen besluitvorming bij woonproject Eikpunt in Nijmegen. Filmpje Succes dankzij gedragen besluitvorming

Filmpje Gedragen Besluitvorming bij woongemeenschap Eikpunt

 

Scholingstraject: Gedragen besluitvorming Hierin leer je besluitvormingsprocessen binnen je project of organisatie zo vorm te geven, dat er steeds draagvlak binnen de gemeenschap gecreëerd wordt, en daarmee de participatie van de betrokkenen, en dus de gemeenschap of organisatie als geheel, wordt versterkt.

ScholingstrajectGedragen besluitvorming Hierin leer je besluitvormingsprocessen binnen je project of organisatie zo vorm te geven, dat er steeds draagvlak binnen de gemeenschap gecreëerd wordt, en daarmee de participatie van van de leden, en dus de gemeenschap of organisatie als geheel, wordt versterkt. Het volgende traject start 15 februari: Er zijn vier bijeenkomsten op donderdagen, van 10.00 uur -17.00 uur op de volgende data:
– 15 februari
– 8 en 29 maart
– 12 april

brochure gedragen besluitvorming voorjaar 2018

Op verzoek organiseren we ook een avond of scholingstraject in jouw eigen woonproject of organisatie.

 

Deelnemers aan het scholingstraject Gedragen besluitvorming in het najaar van 2016 aan het woord:

  • ‘Veel praktische handvatten’ (Ondernemer-boerin)
  • ‘Het is van veel belang voor mijn eigen persoonlijke ontwikeling in deze leeftijdsfase en de omgang met mijn naasten’ (Gepensioneerde vrouw, lid van woongemeenschap)
  • ‘Gedragen belsuitvorming is een belangrijk instrument om de onderlinge verbanden gezond te houden en de eigen kracht van ieder te respecteren en te versterken’ (Ondernemer/procesbegeleider)
  • ‘Ik heb voldoende beeld, techniek en achtergrond meegekregen om zelf aan de slag te kunnen’ (initiatiefnemer particuliere school)